برگزاری جلسه مشترک مسئولین آبفای جنوب غرب استان تهران با اعضای شورای اسلامی شهر صالحیه

به گزارش روابط عمومی شهرداری صالحیه  اعضای شورای اسلامی شهرصالحیه میزبان جناب اقای مهندس پرتوی مدیرعامل ابفای جنوبغرب استان تهران وهیئت همراه ایشان شامل اقایان گنجی خیبری معاونت نظارت بربهره برداری ابفای جنوبغرب استان تهران،اقای عبدی مدیر ابفای شهرستان بهارستان،واقای حسینی گنجی مدیرابفای شهر صالحیه بودند.

 

 

 

 

 

این جلسه که پیرو جلسات وپیگیری های قبلی شورای شهرقرار بودسه شنبه ی هفته ی قبل برگزارگردد به امروز موکول شد.دراین جلسه ابتدا اعضای شورای اسلامی شهربه بیان نقطه نظرات ودیدگاهها وهمچنین مشکلات ومعضلات اب شرب چه ازلحاظ کیفیت وچه ازلحاظ کمیت وهمچنین نیاز به اصلاح وتعویض شبکه ی قدیمی وفرسوده ی ابرسانی شهر وهمچنین مخاطرات وخواسته های بجا وبحق مردم شهرصالحیه پرداختندودرواقع اصلاح وضعیت اب شرب را که خواسته ی اصلی مردم میباشد را با ایشان در میان گذاشتندودراین زمینه قول همه گونه همکاری ومساعدت را بامسئولین ذیربط ابفا دادندکه در ادامه اقای مهندس پرتوی نیز به بیان دیدگاهها وبرنامه های خود ومجموعه ی ابفای شهر صالحیه برای اصلاح وضعیت موجود اب شرب صالحیه پرداختند واز اعضای شورای شهر نیز از بابت پیگیریهای سرسختانه وهمه روزه ی این شورا نیز تقدیر وتشکر کردندودر این جلسه قولها ومساعدتهایی از طرف ایشان ازجمله راه اندازی وشروع به کارقطعی ایستگاه پمپماز اصلی شهرواقع در جاده امامزاده باقر دادند که این اتفاق تاثیر بسیار زیادی در افزایش فشار اب خواهد داشت.همچنین مقرر شد ابفای شهر صالحیه اقدامات لازم جهت بررسی ومکانیابی مناسب برای احداث چندین حلقه چاه اب جدیددرنقاط مختلف شهروتجهیز انهاتا متصل شدن به شبکه ی موجود شهر رابرای سال اینده انجام که باپافشاری اعضای شورا مقرر شد حداقل کلنگ احداث یک حلقه چاه جدید تا قبل از پایان امسال زده وتااوایل سال اینده به شبکه ی موجود اضافه گردد.همچنین مقرر شد ابفای شهر صالحیه با همکاری شورااقدامات وبررسی های لازم جهت حریداری یک حلقه چاه موجود وبلااستفاده واقع در سطح شهرصالحیه را انجام ودر صورت تایید اب این چاه توسط مجاری بهداشتی واستاندارد ،این حلقه چاه نیز به شبکه موجوداضافه گردد.همچنین مهندس پرتوی در این جلسه به اداره ی ابفای شهر صالحیه وبا همکاری ومساعدت شورا وشهرداری مجوز بازسازی واصلاح شبکه های فرسوده وقدیمی ابرسانی شهر را تا25کیلومتربرای سال اینده دادند که این امر برای مناطقی درشهر که هنوز اصلاح شبکه در ان صورت نگرفته است اعمال خواهد شدومقررشد شهرداری صالحیه همکاری ومساعدت لازم جهت صدور مجوزهای راداشته باشد.همچنین در این جلسه اقای مهندس پرتوی وعده ی نصب وتجهیز چاههای اب سطح شهر به سیستمها ودستگاههای رسوب گیر وشن گیر اتوماتیک موسوم به هیدروسایتلون را جهت بهبود کیفیت اب برای سال اینده رانیز دادند

 

.