اقدامات مهندس قربانی شهردار صالحیه فراتر از انتظارات مردم است.

با کلیک کردن بر روی عکس سایز اصلی را مشاهده کنید.