بزرگترین پارک بانوان شهرستان بهارستان در شهر صالحیه ساخته می شود

 

با کلیک کردن بر روی عکس سایز اصلی را مشاهده کنید.